REGULAMIN SALI ZABAW  MAMFRAJDE.PL

prowadzonej przez MamFrajde.pl Joanna Jaszczuk z siedzibą w Markach

 

 1. Niniejszy Regulamin Sali zabaw MamFrajde.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki osób korzystających z sali zabaw MamFrajde.pl. Wejście na teren sali zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie i utrzymanie Sali zabaw MamFrajde.pl oraz wprowadzającym niniejszy Regulamin jest firma MamFrajde.pl Joanna Jaszczuk z siedzibą w Markach, tel. kontaktowy: 883-605-016, e-mail: biuro@mamfrajde.pl
 3. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci do 12 roku życia.
 4. Z Sali zabaw dzieci mogą korzystać tylko w obecności swojego dorosłego opiekuna i razem z dorosłym opiekunem (tj. dorośli również mogą wchodzić na plac zbaw).
 5. Sala zabaw ma wydzieloną strefę dla najmłodszych z której mogą korzystać wszystkie dzieci przy obowiązkowej obecności dorosłego opiekuna.
 6. Dzieci korzystają z sali zabaw pod nadzorem dorosłych opiekunów. Pracownicy MamFrajde.pl nie zapewniają opieki nad dziećmi korzystającymi z sali zabaw. Pozostawienie dziecka bez opieki odbywa się na ryzyko opiekuna. W przypadku pozostawienia dziecka na sali zabaw i nieodebrania go do czasu zamknięcia, kierownik zmiany (osoba, która w danym dniu odpowiada za salę zabaw) informuje właściwe organy (w tym policję i pogotowie opiekuńcze) o nieodebraniu dziecka.
 7. Opiekun zobowiązany jest do przedstawienia dziecku informacji dotyczących Regulaminu i zasad korzystania z sali zabaw oraz poszczególnych urządzeń.
 8. Wejście na salę zabaw i jego opuszczenie przez dziecko możliwe jest wyłącznie w obecności opiekuna.
 9. Właściciel MamFrajde.pl oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem przez dzieci i ich opiekunów z sali zabaw, chyba że takie szkody powstały z ich winy. Właściciel MamFrajde.pl oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z sali zabaw, które nie przestrzegają Regulaminu lub innych powszechnie przyjętych reguł bezpieczeństwa.
 10. Jeśli dziecko, za przyzwoleniem opiekuna, korzysta z sali zabaw w sposób niewłaściwy do jego wieku, predyspozycji i umiejętności lub sprzeczny z niniejszym Regulaminem, odpowiedzialność właściciela MamFrajde.pl oraz pracowników jest wyłączona.
 11. Sala zabaw otwarta jest przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem dni szczególnych/świątecznych kiedy jest zamknięte. Właściciel MamFrajde.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia sali zabaw, po wcześniejszym podaniu informacji na swojej stronie FB bądź w innej formie.
 12. Ceny biletów za wstęp dzieci na salę zabaw określa cennik. Opłatę za bilet uiszcza się po zakończonej zabawie, zgodnie z czasem spędzonym w Sali zbaw. Bilet obowiązuje każde dziecko, które przebywa w Sali zabaw MamFrajde.pl.
  Nieliczone są jedynie dzieci śpiące, siedzące w wózkach lub w nosidełkach.
 13. Dziecko pozostające z opiekunem na terenie sali zabaw jest zobowiązane jest do pozostawienia ubrania i obuwia w szatni. Opiekuna obowiązuje zdjęcie obuwia lub założenie bezpłatnych ochraniaczy na buty, które dostępne są przy wejściu do Sali zabaw.
 14. Dzieci korzystają z sali zabaw w skarpetkach, rajstopach lub obuwiu zmiennym. Opiekunowie korzystają z sali zabaw bez obuwia lub w ochraniaczach, przy czym chodzenie przez opiekunów po placu zabaw w butach na wysokim obcasie jest bezwzględnie zabronione. Opiekunowie korzystający z sali zabaw w obuwiu lub bez ochraniaczy mogą zostać wyproszeni z terenu sali zabaw.
 15. Opiekunowie powinni dopilnować, aby dziecko zdjęło wszelkie elementy ubioru (w tym w szczególności biżuterię dziecięcą), które mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo w czasie zabawy.
 16. Właściciel MamFrajde.pl oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w szatni lub w innych miejscach na terenie sali zabaw.
 17. Rzeczy znalezione lub pozostawione w szatni będą przechowywane w Sali zbaw przez tydzień od dnia znalezienia. Po tym terminie zostaną wyrzucone.
 18. Opiekunowie będący na sali zabaw mają obowiązek noszenia (lub założenia dziecku na rękę) bransoletek z numerem i czasem rozpoczęcia zabawy, wydanych przy wejściu na salę zabaw.

Bransoletkę należy zwrócić przy wyjściu i rozliczyć się zgodnie z czasem spędzonym w lokalu.

 1. Właściciel MamFrajde.pl zastrzega sobie prawo odmowy wstępu w przypadku nadmiernej liczby osób przebywających w danej chwili na terenie sali zabaw.
 2. Właściciel MamFrajde.pl zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na salę zabaw osobie, której zachowanie jest niezgodne z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w regulaminach na sali zabaw.
 3. Właściciel MamFrajde.pl może wyprosić z sali osobę, która nie przestrzega niniejszego Regulaminu, jak również osobę, która zachowuje się niewłaściwe i poprzez swoje zachowanie uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z sali zabaw przez inne osoby lub stwarza choćby potencjalne niebezpieczeństwo dla innych osób korzystających z sali zabaw. Kwota za zakupiony bilet nie ulega wtedy zmniejszeniu ani zwrotowi.
 4. Właściciel MamFrajde.pl ma prawo do całkowitego wyłączenia z użytku konkretnych atrakcji/ sprzętów w przypadku, gdy ulegną one awarii lub prawidłowość ich funkcjonowania wzbudza zastrzeżenia. Odłączenie atrakcji z przyczyn zdarzeń losowych (awarii, wypadków) lub względów bezpieczeństwa nie stanowi podstawy do obniżenia ceny biletu wstępu lub zwrotu jego wartości.
 5. Właściciel MamFrajde.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji lub niemożność realizacji zleconych usług/ofert z przyczyn niezależnych od niego takich jak: wypadki powodujące opóźnienia; zastosowanie się do żądań straży pożarnej, czy ochrony; śmierć lub wypadek pracownika MamFrajde.pl/ podwykonawcy, akty wandalizmu i terroru; awaria atrakcji, urządzeń, elektryczności, innych czynników niezbędnych do realizacji usługi/oferty; zagrożenie pożarowe oraz inne zdarzenia losowe.
 6. Opiekunowie wraz z dziećmi zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.
 7. Wejście na salę zabaw jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie wizerunku przez MamFrajde.pl Joanna Jaszczuk w celach promocyjno-marketingowych.
 8. Posiłki i napoje zakupione w kawiarni MamFrajde.pl lub w ramach oferty urodzinowej mogą być spożywane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, tj. część kawiarniana lub salka urodzinowa. Bezwzględnie zakazane jest spożywane posiłków i napojów na atrakcjach, konstrukcjach i zabawkach.
 9. Na terenie sali zabaw palenie tytoniu, używanie elektronicznych papierosów oraz papierosów typu iqos, oraz spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających jest całkowicie zabronione. Na terenie sali zabaw nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Wynoszenie z sali zabaw zabawek, urządzeń i wszelkich elementów konstrukcji sali zabaw jest zabronione.
 11. Za zniszczenie lub uszkodzenie przez dziecko zabawek lub urządzeń sali zabaw odpowiedzialność i koszt naprawy lub zakupu nowej zabawki/urządzenia ponosi opiekun dziecka.
 12. Wnoszenie na salę zabaw wszelkich przedmiotów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla korzystających z sali zabaw, jak jest zabronione.
 13. Wprowadzanie zwierząt na salę zabaw jest zabronione.
 14. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w recepcji sali zabaw w dniu wizyty. Reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione.
 15. Firma MamFrajde.pl z siedzibą Markach, przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (Dz.Urz.UE.L Nr 119).
 16. Sposób przetwarzania danych osobowych, których MamFrajde.pl Joanna Jaszczuk jest Administratorem oraz prawa i żądania osób, których dane osobowe są przetwarzane opisany jest w Polityce Prywatności MamFrajde.pl zamieszczonej na stronie internetowej www.mamfrajde.pl
 17. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu są: Regulamin organizacji urodzin MamFrajde.pl oraz Polityka Prywatności MamFrajde.pl, dostępne poniżej.
 18. W sprawach porządkowych nie ujętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Sali zabaw „MamFrajde.pl”, określony w pkt 2. powyżej.